Ansökan om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syfte med ett planbesked är att den som önskar utveckla sin fastighet ska få ett snabbt och tydligt besked om kommunen har för avsikt att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Här finns information om hur du ansöker om planbesked, vad som händer efter din ansökan och hur lång tid processen tar.

Från det att ansökan med kompletta handlingar har kommit in har kommunen fyra månader på sig att besluta om de tänker påbörja ett planarbete eller inte. I beslutet ska det framgå när kommunen räknar med att kunna anta detaljplanen. Om kommunen inte avser att påbörja planläggningsarbetet ska de ange skälen för det i planbeskedet. Ansökan ger inte automatiskt startsignal för planarbetet.

Vad innebär ett planbesked? 

Planbesked är ett mycket tidigt principbeslut och det behandlar inte miljökonsekvenser. Ett planbesked innebär endast att kommunen lämnar besked om en planläggning kommer att inledas för det aktuella området eller inte. Planbesked innebär ingen garanti för att planen kommer att antas och i vissa fall kan planarbetet avbrytas. Planbeskedet kan inte överklagas. 

Avgifter och betalningsansvar

Den som har nytta av planen, oftast den sökande, är enligt lag betalningsansvarig. Kommunen tar ut avgift både för positiva och negativa besked med hänsyn till den eventuella detaljplanens omfattning. Avgiften följer kommunens beslutade taxa.

Efter beslutet om planbesked

Om kommunen är redo att påbörja planprocessen kommer planbeskedet att ange när den nya detaljplanen eller ändringen/upphävandet av den befintliga planen förväntas vara klar. Tidplanen är preliminär. Innan detaljplanearbete påbörjas upprättas ett planavtal mellan sökande och kommunen för att reglera kostnaderna för planarbetet.
Tryck här om vill läsa om planprocessen efter ett positivt planbesked.

Ditt ärende handläggs i ett annat system

Obs! Miljö- och byggnämnden handlägger ditt ärende i ett annat system, därför kan du inte följa det via Mina sidor på denna webbplats.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa